Skip to main content

Privacyverklaring website

Wij verwerken uw gegevens

U verstuurt gegevens via de formulieren op onze website. Wij verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen die beschreven staan in de Europese privacywetgeving. Hieronder informeren wij u over het verwerken van uw gegevens, uitsluitend met betrekking tot deze website.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend;

  1. voor administratieve doeleinden
  2. om u goed van dienst te kunnen zijn
  3. om u optimale service te kunnen verlenen

Om welke gegevens gaat het?

De gegevens die u invult, vallen in de categorie persoonsgegevens. Het betreft gegevens met betrekking tot geslacht, leeftijd, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw interesse in onze diensten en/of producten.

Uw IP-adres wordt door ons om beveiligingsredenen geregistreerd.

Het tijdstip waarop u het betreffende formulier verzendt, wordt voor interne controle en secundair doel geregistreerd.

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

De formulieren van deze website worden verzonden via een beveiligde internetverbinding. Onze internetverbinding heeft een SSL certificaat (https: met slotje) zoals ook uw bank gebruikt. Hierbij worden de gegevens versleuteld en veilig verzonden naar uw en ons e-mailadres.

Dezelfde gegevens worden ook opgeslagen in een database op een beveiligde webserver die is ondergebracht bij een gerenommeerd webhostingbedrijf in Nederland.

Het bewaren van uw gegevens.

Wij bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar tenzij de door u verstrekte gegevens nodig zijn om onze diensten en/of producten aan u te leveren.

Wie hebben inzage in uw gegevens?

De administratieve medewerkers van ons bedrijf hebben inzage in de door u aangeleverde gegevens. De webmaster van deze website heeft de mogelijkheid om uw gegevens in te zien. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Bluepoint eCommerce waarin de wettelijke bepalingen zijn opgenomen die de Europese privacywet vereist. 

Wat doen wij niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven of instanties en zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt, anders dan waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de wensen van onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Scootfix of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Achtergrondinformatie

Algemene informatie over de Europese privacywet kunt u vinden op:
• De website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving 
• De website van onze webmaster: https://bluepointecommerce.nl

Veilig en betrouwbaar

Wij garanderen u dat wij veilig en respectvol omgaan met de door u aangeleverde gegevens. Op uw verzoek geven wij u inzage in de door u aangeleverde gegevens.
Onze webmaster onderhoudt en monitort proactief de veiligheid van deze website. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn gegaan met de beveiliging van deze website waarbij onbevoegden toegang hebben verkregen tot uw gegevens, dan brengen wij u daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij verzoeken u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Privacyverklaring diensten (in de winkel)

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Scootfix en geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een scooter, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook tijdens de uitvoering van onze diensten kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de registratie van uw scooter.
Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan uw scooter, of de met u gesloten overeenkomst. Zodra de dienstverlening of de overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst. U hebt
recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen.
Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere dealer. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stellen in een gebruikelijk formaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.
Vanzelfsprekend nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website regelmatig te raadplegen.